Karlův most 2

3. února 2012 v 18:03 |  Karlův most
Původně byl most bez výzdoby.Později byl na něj umístěn kříž s Ježíšem Kristem a od 17.století bylo postupně na most umístěno celkem 30 převážně barokních soch a sousoší.Ty jsou postupně nahrazovány kopiemi. Ve směru od Staroměstské mostecké věže na Malou Stranu.Nad staroměstským náhonem: 1) Sv.Ivo - autor Matyáš Bernard Braun,rok 1711.Sousoší tvoří stařec a vdova s dítětem,kteří prosebně vzhlížejí ke světci,po jehož pravici stojí Spravedlnost s váhami a se zavázanýma očima,tasící meč.V reliéfu na podstavci je zobrazena mše na usmíření sporu mezi matkou a synem. JIŽNI' STRANA MOSTU. Nad ostrovem vymezujícím staroměstský náhon: 2) Sv.Barbora,Markéta a Alžběta - autor Jan Brokoff s velkým podílem jeho syna Ferdinanda Maxmiliána,rok 1707. Nad staroměstskou částí vlastního toku řeky: 3) Pieta (Oplakávání Krista) - autor Emanuel Max,rok 1859.V 15.stol.tu byla Boží muka,od roku 1695 Pieta Jana Brokoffa,která byla poničena střelbou v roce 1848 a v roce 1859 byla přemístěna na nádvoří nemocnice Pod Petřínem. 4) Sv.Josef s Ježíšem - autor Josef Max,rok 1854.Původně zde stála od roku 1706 socha se stejným námětem od Jana Brokoffa,která byla poničena střelbou v Roce 1848 a později umístěna do lapidária Národního muzea. 5) Sv.František Xaverský - autor Ferdinand Maxmilián Brokoff,rok 1711.Brokoff vytvořil toto sousoší ve svých 23 letech a toto dílo bývá považováno za nejhodnotnější sousoší na mostě.V roce 1890 se při povodni zřítilo i s částí mostu do vody.Bylo nahrazeno v roce 1913 kopií.Originál se nachází v lapidáriu Národního muzea. Nad malostranskou částí vlastního toku řeky: 6) Sv.Kryštov - autor Emanuel Max,rok 1857.Dříve zde stávala strážnice,která se při povodni 28.února 1784 zřítila do Vltavy i s pěti stážníky.Čtyři se utopili,pátý se zachytil o mostní pilíř a tak si zachránil život. 7) Sv.František Borgiáš - autor Ferdinand Maxmilián Brokoff,rok 1710.O tomto díle se traduje,že autor dlouho hledal model,podle kterého by vytvořil anděla stojícího vpravo na podstavci.Jednoho dne spatřil v kostele sv.Tomáše neobyčejně půvabnou dívku s nevinnou tváří.Domluvil se s rodiči,že druhý den přijede a plastiku podle dívky vyhotoví.Dívka však druhý den zemřela.Pak si Brokoff vybral studenta z Jezuitské koleje.Nějak ale pořád nemohl vystihnout podobu anděla.Spíš se to podobalo ďáblovi.Tak se vrátil k původnímu náčrtu dívky a nakonec zjistil,že vyhotovil svou tvář.Prý mu v tom pomohl sv.František Borgiáš - ústřední postava třetího generálního řádu Jezuitů. 8) Sv.Ludmila s malým Václavem - autor Matyáš Bernard Braun,po roce 1720.Původně zde stávala socha sv.Václava jako vítěze mezi dvěma anděli od Ottavia Mosta z let 1695 až 1701,která se v rose 1784 zřítila do rozvodněné Vltavy.Byla nahrazena Braunovou sochou,stojící původně na hradní rampě. 9) Sv.František Serafínský - autor Emanuel Max,rok 1855.Dříve zde stávala barokní socha světce od Františka Preisse.Nyní je zde sousoší,které nechal zhotovit František Kolowrat-Libštejnský na památku záchrany císaře Františka Josefa I. při atentátu v roce 1853. Na ostrově Kampa: 10) Sv.Vincenc Ferrerský a sv.Prokop - autor Ferdinand Maxmilián Brokoff,rok 1712.Vincenc,pocházející z bohaté valencijské rodiny Ferrero,křísí nebožtíka v rakvi a z posedlého člověka vyhání ďábla se zdviženou rukou.Opat sázavského kláštera Prokop,odstrkuje berlou Satana.Sokl obsahuje tři karyatidy.Plačícího démona spoutaného sv.Prokopem,poprsí Saracéna a Žida,obrácených sv.Vincencem ke křesťanství.Reliéfy zobrazují Poslední soud a Orání sv.prokopa s čertem. 11) Bruncvík - autor Ludvík Šimek,rok 1884.Socha stojí mimo řadu soch na podstavci pod výše uvedeným sousoším.Autor ji vytesal v kombinaci vlastní představy a podle fragmentu sochy z 15.století.Socha symbolizuje rytíře s taseným mečem,se lvem u nohou a erbem po boku.Originál byl poškozen během třicetileté války se Švédy.Torzo a původní podstavec je uložen v lapidáriu Národního muzea. 12) Sv.Mikuláš Tolentinský - autor Jeroným Kohl,rok 1708.Vedou se i spekulace,že autorem sochy je jeho syn Jan Bedřich.Tato socha vznikla na objednávku augustiniánů od sv.Tomáše.Zobrazuje světce,podávajícího chléb chudým.Od roku 1969 je zde kopie,originál je uložen v Gorlici na Vyšehradě. 13) Sv.Luitgarda neboli Sen sv. Luitgardy - autor Matyáš Bernard Braun,rok 1710.Sousoší z pískovce je považováno za výtvarně nejkvalitnější dílo na Karlově mostě.Od roku 1995 je zde kopie,originál je umístěn v lapidáriu Národního muzea.Sousoší dominuje výhledu na most z ulice Na Kampě. 14) Sv.Vojtěch - autor Michal Jan Josef Brokoff,rok 1709.Na soše pravděpodobně spolupracoval autorův starší bratr Ferdinand Maxmilián.Socha znázorňuje světce,který má bohatě řasený plášť a stojí na soklu s andílky a znakem staroměstského konšela.Originál je uložen v Gorlici na Vyšehradě. Na malostranském břehu: 15) Sv.Jan z Mathy, Felix z Valois a Ivan - autor Ferdinand Maxmilián Brokoff,rok 1714.Sousoší znázorňuje na skále stojícího sv.Jana s rozlomenými pouty,vedle něj stojí sv.Felix,níže poustevník Ivan,jako zástupce zemských patronů.Dole ve skále je zamřížovaná jeskyně s uvězněnými křesťany,které hlídá Turek a pes.Za Turkem stojí jelen s křížem mezi parohy.Připomíná období,kdy oba zakladatelé řádu rozjímali v lese a zjevil se jim jelen s červenomodrým křížem mezi parohy. 16) Sv.Václav - autor Josef Kamil.Socha vznikla na náklad Pavla Aloise Klára,syna zakladatele Klárova ústavu slepců,k 25.výročí jeho založení. SEVERNI' STRANA MOSTU Ve směru od Staroměstské mostecké věže na Malou Stranu.Na staroměstské části mostu: 17) Madona a sv.Bernard - autor Matěj Václav Ja"ckel,rok 1709.Sousoší znázorňuje Pannu Marii s Jezulátkem.K ní vzhlíží sv.Bernard,který má před sebou anděla,jež drží pokrývku hlavy.Originál je uložen v Gorlici na Vyšehradě. 18) Bradáč - autor neznámý.Nejedná se o sochu,ale o plastiku umístěnou na nábřežní zdi mezi Karlovým mostem a křížovnickým klášterem.Původně byla součástí Juditina mostu.Odtud byla při zaklenutí ramene vyňata a zazděna na nové místo ve stejné výšce.Jedná se o jednu z našich nejstarších veřejných plastik.Sloužila Pražanům na měření vody.Podle toho,jestli voda stoupla do výšky brady,nosu nebo očí,poznali,kam až voda ve městě dosáhne. 19) Madona,sv.Dominik a sv.Tomáš Akvinský - autor Matěj Václav Ja"kl,rok 1708.Sousoší znázorňuje dva světce a Madonu,od níž přijímají růženec.Pod Madonou je symbolický pes s pochodní v tlamě,tzv.Domini Canes,což v překladu znamená Psi Páně,a zeměkoule v oblacích.Originál je umístěn v lapidáriu Národního muzea. 20) Kalvárie-Sv.Kříž - autor Emanuel Max,rok 1861.Jako ozdoba mostu zde stával kříž už od dob Karla IV..Do dnešní doby byl několikrát vyměněn.Pískovcová socha znázorňuje Pannu Marii a sv.Jana.Bronzový zlacený kříž je z roku 1629. 21) Sv.Anna - autor Matěj Václav Ja"ckel,rok 1707.Světice je znázorněna v tzv.samotřetí podobě.To znamená spolu s Pannou Marií a vnukem Ježíškem.Originál je uložen v Gorlici na Vyšehradě. 22) Sv.Cyril a Metoděj - autor prof.Karel Dvořák,léta 1928-1938.Původně zde stálo sousoší Ignáce z Loyoly,které se v roce 1890 zřítilo do rozvodněné Vltavy.Jeho fragmenty jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea. Nad hlavním tokem Vltavy na Malostranské části mostu: 23) Sv.Jan Křtitel - autor josef Max,rok 1855.Socha je tvořena v romantickém směru 1.pol.19.stol.,tzn.nazarénismu - odlišuje se od dynamických soch těžkopádnou nehybností.Původně zde stálo sousoší Jana Brokoffa Kristův křest z roku 1706.Bylo poškozeno při revoluci roku1848. 24) Sv.Norbert,Václav a Zikmund - autor Josef Max,rok 1853.Na mostě stojí už třetí sousoší.První,z roku 1708,zmizelo spolu i s druhým z roku 1764.Jejich podoba je známa jen z dobových rytin. 25) Sv.Jan Nepomucký - autor Jan Brokoff,rok 1683.Tato socha se stala závazným ikonografickým vzorem,podle něhož vznikaly a vznikají další plastiky u nás i v cizině.Neodlučitelnými atributy se staly: pět hvězdiček kolem světcovy hlavy,rocheta,palma mučednictví a kříž.Traduje se,že hvězdičky se objevily nad hladinou,když byl Jan Nepomucký svržen do vody.Symbolizují pět písmen slova tacet,což znamená mlčí. 26) Sv.Antonín Paduánský - autor Jan Oldřich Mayer,rok 1707.Pískovcová socha znázorňuje kazatele v řadovém rouchu Františkánů s Ježíškem a lilií.U jeho nohou dříve stávala tepaná lucerna. Nad Kampou: 27) Sv,Juda Tadeáš - autor Jan Oldřich Mayer,rok 1708.Socha znázorňuje světce jako jednoho z Kristových apoštolů,držícího evangelium a kyj,kterým ho zabili pohané.Vznikla na objednávku rytíře Mytrovského-Františka Sezimy. 28) Sv.Augustin - autor Jeroným Kohl,rok 1708.Socha znázorňuje světce,který šlape po kacířských knihách.V ruce drží hořící srdce.Na podstavci je znak Augustiniánů.Originál je umístěn v Gorlici na Vyšehradě. 29) Sv.Kajetán - autor Ferdinand Maxmilián Brokoff,rok 1709.Socha sestává z postavy světce,z ozdob andělíčků a obláčků.Za ní je symbol Svaté Trojice - trojhran.Socha vznikla na objednávku bývalého konventu kajetánů v Praze. 30) Sv.Filip Benicius - autor Michal Bernard Mandel,rok 1714. Jediná mramorová socha na mostě znázorňuje postavu světce,držícího v levé ruce kříž,květinovou ratolest a knihu. Nad malostranským břehem: 31) Sv.Vít - autor Ferdinand Maxmilián Brokoff,rok 1714.Socha znázorňuje patrona české země,stojícího na skále se lvy,ke kterým byl svržen,aby ho zabili.Ti si ale jen lehli k jeho nohám.Ještě před svržením ke lvům byl namáčen v kotli s vroucí smolou a vyvázl bez zranění.Nakonec byl mučen v žaláři tak dlouho,dokud nezemřel. 32) Sv.Kosma a Damián se Salvátorem - autor Jan Oldřich Mayer,rok 1709.Sousoší znázorňuje dva světce,oblečené do úboru pražské university.Drží nádoby s léky a mučednické palmy.Mezi nimi je Ježíš Kristus jako spasitel světa.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.